Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Política de privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, Córporal (d’ara endavant, L’EMPRESA) informa els usuaris del site www.corporal.center del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal obtinguts a la web per tal que decideixin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos particulars de la societat. En tot cas, les modificacions seran comunicades a l’usuari amb la deguda antelació, així com el moment que començaran a ser efectives.

Utilització de cookies
Aquest website no fa ús de cookiesni de qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per la seva pàgina web, respectant en tot moment la seva confidencialitat i intimitat.

Seguretat de dades
L’EMPRESA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant d’aquesta manera, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.