Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Inscripció

Avança la teva inscripció omplint el formulari que trobaràs a continuació. Recorda que no serà vàlid fins que el formalitzis a qualsevol dels nostres Centres Córporal (a Barcelona o Castelldefels). A més, no t’oblidis de dur les teves dades bancàries per la domiciliació dels pagaments.

Inscriu-te

El teu nom i cognoms (requerits)

El teu e-mail (requerit)

El teu telèfon (requerit)

La teva direcció completa (requerit)

La teva població (requerit)

El teu codi postal (requerit)

El teu DNI (requerit)

La teva data de naixement (requerida)

Accepto les condicions (requerit)

NORMATIVA DE L’ESCOLA

Matrícula

La inscripció a l’escola es completa amb el pagament de la matrícula inicial. En els cursos successius l’import de la renovació de la plaça es farà efectiu a l’agost mitjançant la domiciliació bancària al compte indicat per l’alumne. L’alumne que no desitgi continuar la seva formació haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a la finalització del curs acadèmic. En el cas que l’alumne requereixi una revisió pel personal tècnic del centre, el 50% del preu de tal revisió es deduirà del preu de la matrícula. Abans de l’inici de cada curs es publicaran al centre les tarifes actualitzades.

Curs acadèmic i horaris

El curs s’inicia al setembre i finalitza al juliol, durant el mes d’agost Córporal romandrà tancat. Els horaris de les classes, els ponts i les vigílies de festiu, s’exposaran a la recepció de l’escola i es publicaran a la web, tot i que podrà haver canvis al llarg del curs. L’alumne haurà d’estar apuntat a un horari concret. En cas de no poder assistir al seu torn, podrà assistir puntualment a un altre sempre que existeixi disponibilitat a la classe. Les classes es podran recuperar dins del mateix mes. En cap cas la no assistència eximeix del pagament total o parcial de la quota mensual.

Quotes mensuals

Els pagaments del curs es fan efectius amb quotes mensuals mitjançant la domiciliació bancària els primers cinc dies de cada mes. En cas de devolució del rebut, s’haurà de fer l’abonament en efectiu afegint les despeses de devolució. L’impagament de la quota durant un mes suposarà la baixa de l’escola i la pèrdua de la matrícula.

Baixes

Les baixes hauran de ser notificades abans del dia 25 del mes, en cas contrari, l’alumne haurà d’abonar íntegrament la quota del mes següent. En cas de no poder assistir temporalment a les classes, l’alumne podrà sol•licitar amb antelació a l’emissió del rebut mensual la quota de manteniment. L’alumne que es doni de baixa al llarg del curs, en cas de voler reincorporar-se, haurà d’abonar novament l’import de la matrícula.

Patologies

Aquelles persones que pateixin alguna patologia o tinguin algun dolor, sigui al moment de la inscripció o durant el curs, hauran de comunicar-ho a la direcció de l’escola, la qual valorarà la necessitat de la seva revisió pel personal tècnic del centre que determinarà els exercicis o tècniques que hauran d’adaptar-se a la seva patologia. Córporal no es responsabilitza de l’alumne en cas d’incapacitat, embaràs, efectes de tractaments mèdics... aquest haurà de consultar el seu metge.

Puntualitat

Amb la finalitat d’evitar lesions, interrupcions i respectar el treball del professor i dels alumnes es prega puntualitat a les classes.

Instal•lacions

S’ha de tenir cura de les instal•lacions procurant-ne un ús adequat, la Direcció agrairà qualsevol indicació sobre qualsevol problema que es pugui donar. Córporal no es responsabilitza dels objectes perduts en el recinte de l’escola, en tot cas, els objectes trobats seran guardats durant un mes. Córporalagrairà qualsevol queixa o suggeriment que ens ajudi a millorar el nostre servei.