Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Et convidem

Et convidem a provar dues classes gratuïtes sense compromís, només has d’omplir el formulari per descarregar la invitació.

Et convidem

El teu nom (requerit)

El teu e-mail (requerit)

El teu telèfon (requerit)

Accepto les condicions

De conformitat amb la Lei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades suministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer autamatitzat, el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita.

Aquestes es recolliran a través dels mateixos mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Real Decret 994/1999, d’11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol•licitades a l’usuari.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta a l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per l’acompliment de finsdirectament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i el cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.