Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE CORPORALGNOSIS SL

Corporal.center

CÓRPORAL BARCELONA (d’ara endavant CÓRPORAL) amb domicili a Sant Elies 29, baixos, amb CIF B65282162 representada per Luis Sancho amb NIF 351.03.300 X posa a disposició al seu lloc web corporal.center determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les condicions generals considerades regeixen únicament i exclusivament l’ús del lloc web de CÓRPORAL per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les condicions generals en qüestió se li exposen a l’usuari al lloc web corporal.center a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegeda que l’usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, les arxivi i les accapti a través d’internet, no podent l’usuari introduir les seves dades sense que s’hagi fet aquesta acceptació.

CÓRPORAL BARCELONA S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, 31 de maig de 2010, tom 41837, foli 205, full B 398858, inscripció 2.

L’accés al lloc web de CÓRPORAL implica sense reserves l’acceptació de les condicions generals d’ús esmentadesque l’usuari afirma compendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les condicions generals esmentades.

 

PRIMERA. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització del lloc web de CÓRPORAL no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari, llevat que l’usuari vulgui utilitzar la base de dades dels articles existents a corporal.center on caldrà que es registri omplint un formulari bàsic, aquesta suscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se, l’usuari, a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers : dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual, etc.

Expressament, CÓRPORAL prohibeix els següents :

1.1.1.- Realitzar accions que poden produir al lloc web o a través d’ell, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de CÓRPORAL o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de blocar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- CÓRPORAL podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a aquestes condicions generals –veure clàusula quinta.

 

SEGONA. CONTINGUTS. Els continguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per :

2.1.- CÓRPORAL utilitzant fonts internes i externes de manera que CÓRPORAL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

2.2.- CÓRPORAL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

 

TERCERA. DRETS D’AUTOR I MARCA.

CÓRPORAL informa que el lloc web corporal.center, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat consentiment exprés de CÓRPORAL.

CÓRPORAL utilitza fonts externes per l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El titular legítim dels drets d’autor d’aquestes informacions incloses podrà sol•licitar en qualsevol moment l’eliminació d’aquestes referències.

 

QUARTA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les esmentades condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els Jutjats de Barcelonasón competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi d’aquestes condicions generals, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA.-

En el cas que qualsevol clàusula d’aquest document sigui declarada nul•la, les clàusules restants continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d’aquestes condicions. CÓRPORAL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la seva renúncia llevat el reconeixement exprés per part de CÓRPORAL.